Voter Wallet Reg

Wallet Address Dash Amount Votes Verification Date Registered
yU5qQyESyYyieQxbpVFMSeTH3V5BNVghdD 2,022.36110000 2022 09 Aug 2018
yY48eF8pDMrRL5CaWhyC3zkhoAWBinJcV9 51.96869774 51 30 Oct 2018
ygWHj4Try3L6evMLyUwY3frq8T4VpSypPe 40.00000000 40 10 Aug 2018
yep84WV4SNFSywcfCweT84MkeirVAnECi2 40.48469774 40 30 Oct 2018
yP86dsgyrMmKtsopYRNhUrndfYXWSenmx7 40.00000000 40 30 Oct 2018
yaAAV3y9cPXqrqzaxUjJ4zdxwDV8ASegkc 37.56979774 37 10 Aug 2018
yVeUhe9cqEV9MhcPnwf8ke1SiK289pTiVx 20.46680000 20 11 Aug 2018
yTNohr2doYUnVnndWY7hK2Tw2qZxcxckic 0.00000000 0 10 Aug 2018
yf9VYNHG4uTGjJ6kbUJRbttUAapbt8kADh 0.00000000 0 30 Oct 2018
yQjYrTGAsSJR83ZNn1PjgzubRSfsvdaVjo 0.00000000 0 30 Oct 2018