Voter Wallet Reg

Wallet Address Dash Amount Votes Verification Date Registered
yU5qQyESyYyieQxbpVFMSeTH3V5BNVghdD 0.00000000 0 09 Aug 2018
ygWHj4Try3L6evMLyUwY3frq8T4VpSypPe 0.00000000 0 10 Aug 2018
yaAAV3y9cPXqrqzaxUjJ4zdxwDV8ASegkc 0.00000000 0 10 Aug 2018
yTNohr2doYUnVnndWY7hK2Tw2qZxcxckic 0.00000000 0 10 Aug 2018
yVeUhe9cqEV9MhcPnwf8ke1SiK289pTiVx 0.00000000 0 11 Aug 2018
yf9VYNHG4uTGjJ6kbUJRbttUAapbt8kADh 0.00000000 0 30 Oct 2018
yQjYrTGAsSJR83ZNn1PjgzubRSfsvdaVjo 0.00000000 0 30 Oct 2018
yY48eF8pDMrRL5CaWhyC3zkhoAWBinJcV9 0.00000000 0 30 Oct 2018
yep84WV4SNFSywcfCweT84MkeirVAnECi2 0.00000000 0 30 Oct 2018
yP86dsgyrMmKtsopYRNhUrndfYXWSenmx7 0.00000000 0 30 Oct 2018
yRULfm6QTprzYrBFQ9xNdqsEL7KPZ81orD 372.20750000 372 01 Feb 2019